АПСПО

АПСПО

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", бенефициент BG05M2OP001-3-005-0004 Министерство на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Допълнителното обучение по български език по проекта се осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детските градини в рамките на:

- допълнителни модули по образователно направление в частта по български език, осъществявани в педагогически ситуации през учебно време;

- допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани в неучебно време;