За нас

МИСИЯ НА ДГ №64”Първи юни”

Детската градина да осигурява качествено възпитание, съответстващо на динамиката на утрешния ден, да възпитава личности – знаещи, можещи, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените си сили.Устойчиво продължаване процеса на активно управление на образователно – възпитателния процес в посока задоволяване на интелектуалните, емоционалните и социалните потребности на подрастващите, за добра готовност на всяко дете за училище, осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в детското заведение. Възпитаване на хора знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи. Да постави основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа - формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.

Превръщане на ДГ „Първи юни” в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. Превръщане на детското заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

 

ВИЗИЯ НА ДГ №64”Първи юни”

Утвърждаване на детската градина като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима образователна институция, като среда за социално – културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители.

 

Продължаване на традициите и утвърждаване авторитета на ДГ №64 „Първи юни” сред родителската общественост за висок стандарт в образователната дейност чрез водене на постоянен конструктивен диалог.,

Висока професионална реализация, удовлетвореност от работата и отговорност на екипа към резултатите от работата с децата

 

 

ЦЕЛ:

Изграждане комплекс от  дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за овладяване на знания, умения и отношения, установени с ДОС, поставящи личността на детето като център на педагогическото взаимодействие. Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на детето.

ПОДЦЕЛИ:

Създаване на условия за повишаване на компетенциите на децата с помощта на съвременните технологии и ефективна педагогическа среда.
 Изграждане на активен модел за взаимодействие между детската градина и семейството за ранна социализация на децата.

Изисквания за непрекъснато повишаване на компетентността на педагогическите кадри и гъвкавост в подходите, съобразно потребностите на децата и изискванията на времето.
Мотивиране на децата за двигателна активност чрез системно прилагане на разнообразна физическа дейност в цялостния възпитателен процес.

            Повишаване качеството на педагогическия процес, чрез ефективна организация на                педагогическото взаимодействие за постигане желаното състояние на самостоятелност, самоорганизираност, самоконтрол у децата;
 

ПРИОРИТЕТИ:

 Утвърждаване на демократичен стил на работа, залагащ на предприемчивостта, инициативността, експеримента и издигане авторитета на детското заведение. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования. Формиране нравствени и общочовешки модели на поведение. Повишаване на качеството на предучилищното образование и подкрепа на личностното развитие.

Приобщаване  на  родителите  и  социалните  институции  към  проблемите  на детската градина и съвременното предучилищно образование.


 

 

 


v